ثبت نام کنید
خرید نهایی 0
کد محصول :

نظام اداری و مدیریتی

0

قیمت با تخفیف : 55,000 تومان
ویژگی های محصول :

ابر چالش توسعه در فرایند برنامه ریزی در ایران

  1. برگشت محصول تا ۲روز
  2. ضمانت برگشت پول
  3. پشتیبانی ۲۴ ساعته

یکی از دغدغه های جدی نظام جمهوری اسلامی ایران جستجوی راه کارهایی برای استقرار یک نظام اداری پاسخگو، مردمی، کارا، اثربخش و متعهد به آرمان های انقلاب و مورد اعتماد مردم به عنوان بزرگترین سرمایه ی اجتماعی بوده است؛ به طوری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازتاب داده شد و با ارائه برنامه های تحول در نظام اداری طی سال های برنامه های توسعه در غالب احکامی مورد توجه قرار گرفته است.
این کتاب با بررسی اجمالی برنامه های اصلاح نظام اداری به ویژه نظریه پردازی در بخش نظام بوروکراسی و توسعه بر آن است تا ضمن بررسی نظریه های علمی در عرصه های جهانی از فقدان یک نظریه منسجم پرده بردارد و به روش مروری نظام اداری و مدیریتی را در غالب تجارب گران بار از ارزش به انباشت سرمایه های انسانی و اجتماعی به چالش بکشاند. باتوجه به دورنمای گیج کننده و ناامیدکننده ی برنامه ی اصلاح و تحول در نظام اداری در قالب توسعه ی این موضوع از جهات مختلف حایز اهمیت شناخته شد.

فهرست مطالب
 سخن ناشر
تقدیم
کلیات و پیش درآمد
مقدمه
این کتاب در جستجوی چیست؟
چه باید کرد
اصلاح ساختاری
اصلاح ضروری در منابع انسانی با رویکرد توسعه سرمایه انسانی
اصلاح فناوری
اصلاح قوانین و مقررات
فصل اول:پیشینه و نظریه های مرتبط با نقش و کارکرد دولت در نظام اداری و مدیریت کشور
مقدمه
دیوان سالاری و بوروکراسی
مفهوم دولت
کارکردهای دولت
منشا قوانین دولت
منشا قدرت سیاسی دولت
منشا قدرت اقتصادی دولت
دولت رانتیر
حدود مداخله دولت در اداره امور پس از جنگ جهانی دوم
نظریه های دولت از دیدگاه اقتصادی
نظریه های دولت از دیدگاه مدیریتی
نقش دولت در رشد اقتصادی
شاخص های موثر در ارزیابی وضعیت دولت ها در نظام اداری و مدیریتی
پیشینه دولت در ایران
اصلاحات نظام اداری در ایران
نظام اداری ایران به عنوان ترمز توسعه
فصل دوم:ساختار نظام اداری و مدیریتی کشور
مقدمه
ساختار کلان مدیریت و اداره امور عمومی در ایران
تصد یگری های گسترده در ساختار دولت
شوراها و مجامع عالی تصمیم گیری
ساختار کلان دولت در نظام اداری کشور
اقدامات انجام شده برای اصلاح ساختار دولت
نهادهای حکومتی )اجرایی( محلی
تحلیلی از وضعیت شوراها
شهرداری
تاریخچه و خواستگاه قانونی شهرداری
وظایف شهرداری
چالش های ساختاری فراروی شهرداری ها
ضعف سازمان داخلی شهرداری ها در انجام وظایف
نتایج تجزیه و تحلیل شکاف شهرداری تهران
اهم راهبردها و اقدام ها اساسی برای اصلاح ساختار تشکیلاتی شهرداری تهران
سازمان های مردم نهاد  NGO
ویژگی ها، نقش ها و کارکردهای سازمان های مردم نهاد
اهداف سازمان های مردم نهاد
نقش و کارکرد سازمان های مردم نهاد
معیارهای کیفی ارزیابی سمن ها در سطح جهان استاندارد NGO Benchmarking
آسیب شناسی سازمان های مردم نهاد
معضلات سمن ها در ایران
بخش تعاونی
چالش های ساختاری نظام اداری منبعث از بی توجهی به مبانی نظری
عوامل محیطی و درونی موثر بر ساختار دولت
وضعیت مطلوب نظام اداری و مدیریتی کشور در ابعاد ساختاری
خلاصه و جمع بندی ویژگی های وضعیت مطلوب ساختار نظام اداری و مدیریتی
فصل سوم:نقش نظام اداری و مدیریتی در بهره گیری موثر از سرمایه های انسانی کشور
مقدمه
اهمیت مدیریت سرمایه های انسانی
هدفهای مدیریت منابع انسانی
منابع انسانی در نظریه های مدیریتی
منابع انسانی در چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی
کارکرد برخی از سیستم های مدیریت منابع انسانی در نظام های اداری و مدیریتی کشورهای مختلف
نظام های بازنشستگی
اصلاح در نظام های بازنشستگی
چالشهای اساسی مدیریت منابع انسانی در نظام اداری و مدیریت کشور
ویژگی های وضعیت مطلوب نظام اداری در حوزه سرمایه انسانی
اهداف، راهبردها و اقدام ها اساسی قابل حصول برای اصلاح مدیریت منابع انسانی نظام اداری کشور
راهبردها
اقدامهای اجرایی
فصل چهارم:نقش فناوری در نظام اداری و مدیریتی کشور
مقدمه
تعریف فناوری
فناوری و ارزشها
فناوری در قوانین و مقررات
مهندسی فرآیندها برای بهبود فناوری در نظام اداری
ابزارهای اصلاح فرآیندها در نظام اداری کشور
مهندسی مجدد فرآیندها
شش سیگما
روش ارتقای فرآیند
تجزیه و تحلیل سیستم و روشها
دولت الکترونیک
برخی از تجارب توسعه ی دولت الکترونیک در کشورهای مختلف
نظام پاسخ گویی
فساد اداری
برخی تجارب جهانی در مبارزه با فساد
برنامه ی جهانی مبارزه با فساد
توصیه های بانک جهانی برای مبارزه با فساد اداری
مبارزه با فساد در برنامه ی کمکهای آمریکا
مبارزه با فساد در برنامه ی کمک های خارجی اتحادیه ی اروپا
جمع بندی راه کارهای کاهش فساد از طریق فناوری و توصیه های سازمان های بین المللی
فناوری و تعامل ها دولت با مردم در حوزه ی ارائه ی خدمات
استانداردها و عوامل موثر بر کیفیت خدمات
منشور خدمت
وضعیت مطلوب فناوری در نظام اداری و مدیریتی کشور چگونه است؟
فصل پنجم:نقش قوانین و مقررات در نظام اداری و مدیریتی کشور
مقدمه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی
اهداف و راهبردهای اساسی برنامه های توسعه ی کشور
قانون مدیریت خدمات کشوری
تغایر و عدم پشتیبانی قانون مدیریت خدمات کشوری از ابعاد مطلوب نظام اداری در بخش ساختار
موارد عدم پشتیبانی قانون از ابعاد مطلوب نظام اداری در حوزه منابع انسانی
موارد عدم پشتیبانی قانون از ابعاد مطلوب نظام اداری و مدیریتی در بخش فناوری
فصل ششم:نمایشی از ابر چالش بوروکراسی در ایران
مقدمه
مفهوم شناسی دولت در ایران
ضعف و فقدان تئوری دولت ها در ایران
نظریه جامعه منشوری در ایران
چالش مبانی نظری برای گذار از جامعه منشوری به راینوری ایرانی
سیاست و مدیریت دولتی
فقدان تئوری نوید شکست می دهد
پرداختهای نجومی
ساختار سازمانی و ایستارهای مدیریت
تجاربی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور
فرمان پرداخت و استثناء کردن
دولت فاقد اندازه است
دولت فاقد چشم انداز است
ایستارهای مدیریتی یا مالکیتی در ایران
تفاوت مالکیت و مدیریت
دولت ها در ایران معمولاً فاقد تئوری هستند
مالکیت و مدیریت در بخش دولتی
نپوتیزم یا تبارگرایی و باند، رانت و شانس در ایران چه رابطه ای دارند؟
بوروکراسی ایرانی محلی برای اعمال تصمیم و تقاضاهای غیر شخصی یا شخصی
اهداف شخصی چرا؟
ناکارآمدی بوروکراسی از کجاست؟
نظریه های اداری و ساختارهای بوروکراسی
فلسفه اداره سازمانها
بوروکراسی محافظguardian bureaucracy
رویکرد مقلدگرایانه و استعبادی
بوروکراسی محافظ برساخته با صفات انسانی در قالب راینوری ایرانی
چگونه بوروکراسی محافظ از جامعه سنتی تاثیر می پذیرد
برخی از رویکردهای مخرب بوروکراسی در ایران
رویکرد هفتم الگوی زورمدارانه حاکمیت در ایران
پیوست فصل اول:مروربرخی از نظری ههای توسعه
مقدمه
مراحل رشد اقتصادی
الگوهای توسعه دموکراسی هانتینگتون
نظریه نئومدرنیزاسیون
نوسازی
توسعه نظریه های نوسازی
مهم ترین انتقادهای وارده بر مکتب نوسازی)مدرنیزاسیون( در توسعه از دیدگاه الوین ای سو
بحران های نوسازی
افول نظریه نوسازی
نظریه وابستگی
نئومارکسیست ها و نظریه وابستگی
توسعه ی توسعه نیافتگی از دیدگاه الوین ای سو
انواع وابستگی از نظر دوس سانتوس
ویژگی های اقتصاد مبتنی بر نظریه وابستگی
ظهور دولت های دیوان سالار اقتدارگرا
شرایط ظهور دیوان سالاران اقتدارگرا برای تعمیق صنعت در آمریکای لاتین
نظریه پارسونز
نظریه جهانی شدن
مشکلات کشورهای شمال و جنوب در فرآیند منافع اقتصادی متقابل برای جهانی شدن
تقسیم کار جهانی
وجوه اشتراک
فرضیه اکنون جهان
تغییرات بزرگ جهان تا 2050
سخن پایانی
منابع و مآخذ

مشخصات کتاب
مولف دکتر سید احمد طباطبایی ، حسین فرمهین فراهانی
مترجم
تعداد صفحات 440
سال چاپ آخر 1397
نوع قطع وزیری

نظر شما چیست ؟

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر
 
تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مروبطه می باشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.